Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Świnoujściu
Projekt
pn :„Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności ,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet I- Gospodarka wodno-ściekowa , Działanie 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Zadanie nr 6

Przebudowa kolektora sanitarnego o śr. 400mm z przepompowni P2 na oczyszczalnię ścieków ,
w ul.Steyera w Świnoujściu.

Aktualny status zadania: zrealizowane

Termin zakończenia realizacji robót budowlanych : 28.04.2015 r.

Wartość robót: 1.127236,17 zł netto

Zakres robót:

W zakresie zadania Przebudowa kolektora sanitarnego żeliwnego o śr. 400mm z przepompowni P2 na oczyszczalnię ścieków w ul. Steyera w Świnoujściu wykonany został odcinek kolektora z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy Ø400mm i długości 832 m.
Inwestycja została zrealizowana ze względu na zły stan techniczny ponad 100 letniego kolektora dla zapewnienia bezawaryjnego działania kanalizacji i zapobiegania niekontrolowanym wypływom do gruntu . Dzięki realizacji powyższego zadania inwestycyjnego osiągnięte zostało bezpieczeństwo przesyłu ścieków zbieranych ze znacznego obszaru miasta Świnoujście do oczyszczalni ścieków. W efekcie wykonania tej inwestycji ścieki mogą być w sposób bezpieczny i bezawaryjny doprowadzane do oczyszczalni ścieków w Świnoujściu, spełniającej wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi, oraz z sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

o o o o o o o o o

© 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu