Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Świnoujściu
Projekt
pn :„Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności ,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet I- Gospodarka wodno-ściekowa , Działanie 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Zadanie nr 3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej w Świnoujściu.

Aktualny status zadania : zadanie zakończone.

Podpisanie umowy : 17.08.2011 r.

Wartość robót : 284 000,00 zł netto

Wykonawca : : MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Zakończenie robót : listopad 2011 r.

Przedmiotem umowy jest wykonanie 0,54 km kanalizacji sanitarnej , grawitacyjno – ciśnieniowej , z rur PVC o śr. 200 mm ( dla rurociągów grawitacyjnych ) i z rur PE o śr. 110mm ( dla rurociągów tłocznych ) oraz pompownia ścieków wyposażona w dwie pompy.
W ramach zadania wykonane zostaną także odcinki kanalizacji od sieci do granicy poszczególnych posesji , z rur PVC , o średnicy 160 mm zakończonych studnią na granicy posesji.

Barlickiego Barlickiego Barlickiego Barlickiego

© 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu