Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Świnoujściu
Projekt
pn :„Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności ,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet I- Gospodarka wodno-ściekowa , Działanie 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Zadanie nr 5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Krzywej w Świnoujściu

Aktualny status zadania : zrealizowane

Zakres robót :

  • sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, o długości 1016 mb,
  • przewody kanalizacyjne, łączące sieć w ul. Krzywej z poszczególnymi nieruchomościami przyłączanymi, do granicy tych nieruchomości (jeżeli w granicy tej nieruchomości nie ma studzienki kanalizacyjnej) oraz w przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) to przewody zlokalizowane zarówno poza granicami tej nieruchomości, jak również w jej granicach, jednak nie dalej, niż do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) od strony granicy tej nieruchomości. Łączna długość tych odcinków wynosi 132 mb
  • tłoczna ścieków, o planowanej wydajności : Qśrd= 36,72 m3/d , Qhmax= 4,57 m3/h.

Przed realizacją zadania Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu zorganizował w dniu 31.01.2014 r. spotkanie z właścicielami posesji przy ul. Krzywej w Świnoujściu.
Na spotkaniu omówione zostały warunki i obowiązki jakie leżą po stronie ZWiK Sp. z o.o. i odbiorcy usług związane z realizacją podłączeń poszczególnych posesji do budowanej sieci w ul. Krzywej w Świnoujściu. Przedstawiciele ZWiK Sp. z o. o. zaprezentowali, w oparciu o dokumentację techniczną, zakres realizowanej inwestycji , w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.
Następnie zostały przedyskutowane warunki wykonania instalacji zewnętrznych w zakresie od budynku ( lub szamba) do budowanych studni kanalizacyjnych na granicy posesji. Ponadto ZWiK Sp. z o.o. zaproponował doradztwo techniczne w trakcie realizacji podłączeń przez poszczególnych odbiorców usług.

© 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu