Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Świnoujściu
Projekt
pn :„Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności ,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet I- Gospodarka wodno-ściekowa , Działanie 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Opis projektu

Tytuł projektu

„Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności ,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet I- Gospodarka wodno-ściekowa , Działanie 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Beneficjent

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Kołłątaja 4 , 72-600 Świnoujście

Koszt całkowity projektu

10 672 218,75 PLN (brutto)

Wydatki kwalifikowalne

5 361 545,88 PLN

Kwota dofinansowania

5 407 313,99 PLN

Cele projektu

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Świnoujście

Cel główny projektu wpisuje się w Cel 3 Strategii Rozwoju Miasta Świnoujścia – poprawa jakości przestrzeni miejskiej (środowiskowej).
W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące cele społeczno-gospodarcze:

  • podłączenie około 430 osób do sieci kanalizacji sanitarnej,
  • osiągnięcie stopnia oczyszczenia ścieków w ramach aglomeracji Świnoujście zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE i prawa polskiego,
  • redukcja zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych,
  • skanalizowanie aglomeracji w 99%.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu określone dla działania 1.1. w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
Planowane wskaźniki produktu, które wskazują postęp realizacji przedsięwzięcia, to:

  1. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km): 1,82 km
  2. Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 3,25 km

Zakres rzeczowy projektu

Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem realizację 5 zadań inwestycyjnych :

Zadanie nr 1
Modernizacja rurociągu tłocznego z przepompowni P1 przy ul. B. Chrobrego do oczyszczalni ścieków przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu. , o łącznej dł. 2526 mb,

Zadanie nr 2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Barlickiego w Świnoujściu , o śr. 200 PVC o długości 0,144 km wraz z przyłączami.

Zadanie nr 3
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okólnej w Świnoujściu , Ogólna długość sieci 0,538 km. w tym : budowa wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o śr. 200 i długości 314,62 mb oraz rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej z rur o śr. 110 PE o łącznej długości 223,01 mb.

Zadanie nr 4
Zakup pojazdu specjalnego przeznaczonego do ciśnieniowego udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych,

Zadanie nr 5
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu podpisał w dniu 04.12.2013 r. aneks na rozszerzenie zakresu rzeczowego umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00- 00-228/10-00 , zawartej w dniu 08.06.2011 r. W ramach rozszerzenia wprowadzono do projektu nowe zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Krzywej w Świnoujściu„.

Inwestycja obejmuje budowę :

  • sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej , o długości 1016 mb,
  • przewody kanalizacyjne , łączące sieć w ul. Krzywej z poszczególnymi nieruchomościami przyłączanymi , do granicy tych nieruchomości ( jeżeli w granicy tej nieruchomości nie ma studzienki kanalizacyjnej) oraz w przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) to przewody zlokalizowane zarówno poza granicami tej nieruchomości, jak również w jej granicach, jednak nie dalej, niż do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) od strony granicy tej nieruchomości. Łączna długość tych odcinków wynosi 132 mb
  • tłoczni ścieków, o planowanej wydajności : Qśrd= 36,72 m3/d , Qhmax= 4,57 m3/h.

Zadanie nr 6
Przebudowa kolektora sanitarnego o śr. 400mm z przepompowni P2 na oczyszczalnię ścieków, w ul.Steyera w Świnoujściu. W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa odcinka kolektora z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy Ø400mm i długości 830 m.

Termin realizacji projektu

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 1.04.2007 r.
Okres kwalifikowania wydatków : do 31.08.2015 r.

tablica pamiśtkowa tablica pamiśtkowa tablica pamiśtkowa tablica pamiśtkowa

© 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu