Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Świnoujściu
Projekt
pn :„Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności ,w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet I- Gospodarka wodno-ściekowa , Działanie 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Opis Jednostki Realizującej Projekt

Uchwała nr 1-UE-2013 - przyjęcie procedury struktury organizacyjnej

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu - MAO
Jest to osoba odpowiedzialna za zarządzanie całością przedsięwzięcia i jego prawidłową realizację w imieniu Beneficjenta w oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie oraz wszystkie obowiązujące wytyczne Programu Operacyjnego i aktualne przepisy prawa. Pełnomocnik wykonuje swoje obowiązki poprzez Jednostkę Realizującą Projekt (JRP), na czele której stoi Inżynier Koordynator Projektu.
MAO odpowiada za prawidłową realizację Projektu, w tym za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne, monitorowanie realizacji projektu oraz jego wdrożenie.
Do zadań MAO należy:

 1. nadzorowanie działań JRP;
 2. zapewnienie realizacji projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową o dofinansowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
 3. odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji poprzez podległą JRP;
 4. potwierdzanie prawidłowości dokumentów dokumentujących wykonanie zakresu rzeczowego części lub całości projektu;
 5. reprezentowanie beneficjenta wobec IP, IW, IZ;
 6. potwierdzanie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień związanych z realizacją projektu poprzez:
  • zatwierdzanie składu komisji przetargowej,
  • zatwierdzenie wyboru trybu postępowania przetargowego,
  • akceptację treści ogłoszenia o postępowaniu przetargowym,
  • akceptację SIWZ,
  • protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia,
 7. akceptacja przedłożonych przez Inżyniera Koordynatora Projektu umów zawieranych przez Zarząd Spółki na usługi i roboty budowlane związane z realizacją projektu ;
 8. nadzór nad prawidłową współpracą pomiędzy JRP a Wykonawcami,
 9. monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji Projektu poprzez kontrolę przygotowanych przez Inspektora Nadzoru finansowych i rzeczowych wskaźników postępu prac (parafa), oraz monitorowanie zgodności realizacji Projektu z Umową i jej załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
 10. akceptacja wniosku beneficjenta o płatność (wniosek o zaliczkę z rozliczeniem, zaliczkę bez rozliczania lub o refundację dotacji), w tym płatność końcową wraz z niezbędnymi dokumentami, warunkującymi przekazanie środków;
 11. akceptacja dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur, dotyczących ponoszonych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych Projektu, po ich wcześniejszej weryfikacji przez Inspektora Nadzoru i Koordynatora ds. Finansowych;
 12. podpisywanie opisu dowodów księgowych do refundacji, które dostarczane są wraz z wnioskiem beneficjenta o płatność po weryfikacji i odpowiednim opisie dokonanym przez Inspektora Nadzoru Koordynatora ds. Finansowych i Inżyniera Koordynatora Projektu;
 13. nadzór nad wdrożeniem wewnętrznych regulacji określających organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków komisji przetargowych.

Zakres zadań Jednostki Realizującej Projekt (JRP ):

 1. przygotowanie Projektu od strony formalno-prawnej, technicznej i organizacyjnej, w tym przygotowanie i udział w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień koniecznych dla jego realizacji;
 2. zapewnienie realizacji Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umową i jej załącznikami, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;
 3. nadzór nad wdrażaniem wszystkich zadań inwestycyjnych w zakresie ich realizacji technicznej oraz finansowej;
 4. współpracę z wykonawcami wszystkich zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w ramach Projektu;
 5. identyfikacja zagrożeń i reagowanie na nie;
 6. współpracę ze wszystkimi jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie projektów Funduszu Spójności, w tym NFOŚiGW, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Finansów, a także Komisją Europejską;
 7. realizację zadań promocyjnych i informacyjnych w ramach Projektu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami Funduszu Spójności;
 8. zapewnienie finansowania Projektu uwzględniając różne jego źródła, dokonywanie płatności;
 9. zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji;
 10. nadzorowanie przygotowania i realizacji umów związanych z wdrażaniem Projektu;
 11. monitorowanie Projektu w okresie 5 lat po zakończeniu jego realizacji, tj. każdego roku przedstawianie raportu z osiągniętych efektów.

Skład JRP

 • Inżynier Koordynator Projektu;
 • Koordynator ds. finansowych;
 • Radca prawny;
 • Inspektor Nadzoru.

Zadania Inżyniera Koordynatora Projektu
Inżynier Koordynator Projektu pełni jednocześnie funkcję Kierownika JRP. Do zadań Inżyniera Koordynatora Projektu należy:

 1. organizowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzór nad pracami JRP;
 2. bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez JRP zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej i Umową o dofinansowanie projektu;
 3. nadzór nad sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań oraz wymaganych raportów z przebiegu i realizacji projektu wraz z dokumentacją finansowo – księgową Projektu oraz końcowego raportu z realizacji Projektu, przygotowywanych przez JRP;
 4. nadzór nad kompletnością i poprawnością dokumentacji przetargowej związanej z realizacją projektu, w tym akceptacja dokumentów na każdym etapie prowadzenia procedur przetargowych. Przedkładanie MAO do ostatecznej akceptacji dokumentacji przetargowej związanej z realizacją projektu;
 5. nadzór nad kompletnością i poprawnością umów na dostawy, usługi i roboty budowlane związane z realizacją projektu i przedkładanie do akceptacji MAO
 6. nadzór nad prawidłową współpracą pomiędzy JRP a Wykonawcami;
 7. współpraca przy realizacji Projektu z MAO, Koordynatorem ds. finansowych, Inspektorem Nadzoru, Radcą prawnym oraz z Wykonawcami;
 8. informowanie MAO o zgłoszonych przez członków JRP istotnych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań;
 9. organizowanie spotkań JRP w toku realizacji Projektu;
 10. organizowanie okresowych spotkań w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, sporządzanie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania;
 11. zapewnienie możliwości kontroli dokumentacji dotyczącej Projektu upoważnionym instytucjom;
 12. występowanie z wnioskami organizacyjnymi i personalnymi dotyczącymi pracowników JRP do MAO i Zarządu Spółki;
 13. monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi dla projektów zatwierdzonych w ramach Funduszu Spójności oraz wymogami Instytucji Wdrażającej;
 14. proponowanie składu członków Komisji Przetargowej do zatwierdzenia MAO;
 15. nadzór nad przygotowaniem wniosku beneficjenta o płatność (wniosek o zaliczkę z rozliczeniem, zaliczkę bez rozliczania lub o refundację dotacji) i przedkładanie MAO wniosku do zatwierdzenia.

Zadania Koordynatora ds. finansowych

 1. prawidłowe rozliczanie zadań ujętych w Umowie o dofinansowanie projektu, zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi dla projektów zatwierdzonych w ramach Funduszu Spójności oraz wymogami Instytucji Wdrażającej;
 2. monitorowanie finansowe projektu zgodnie z Planem wystąpień o środki dotacji rozwojowej, Harmonogramami Realizacji Projektu, Planami finansowania Projektu, Wykazami Przetargów, Harmonogramem Procedur Przetargowych;
 3. przygotowanie i aktualizacja Planu wystąpień o środki;
 4. sprawdzanie poprawności faktur i rachunków wystawianych przez Wykonawców pod względem rachunkowym i pod względem formalnym;
 5. opracowywanie danych (w tym przekazywanych przez Inspektora Nadzoru w zakresie monitoringu finansowego;
 6. podejmowanie działań w zakresie zapewnienia środków na uzupełnienie wkładu własnego;
 7. sygnalizowanie Inżynierowi Koordynatorowi Projektu zagrożenia płynności finansowej projektu i zgłaszanie wszelkich uwag w zakresie dostrzeżonych nieprawidłowości oraz przedkładanie propozycji rozwiązań;
 8. monitorowanie operacji finansowych na rachunku bankowym projektu;
 9. akceptacja i monitorowanie poprawności form wnoszonych przez Wykonawców wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy;
 10. monitorowanie zabezpieczeń środków z FS oraz zaciągniętych ewentualnych pożyczek i kredytów oraz związanych z nimi dokumentów;
 11. monitorowanie przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umów pożyczek płatniczych i inwestycyjnych;
 12. monitorowanie terminowości wpłat transz ewentualnych pożyczek i kredytów na konto Projektu;
 13. terminowe przygotowanie wniosków o płatność wraz z dokumentami finansowo – księgowymi;
 14. sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych na potrzeby IW, Inżyniera Koordynatora Projektu, MAO, Zarządu Spółki oraz instytucji zewnętrznych;
 15. przygotowywanie dokumentów na potrzeby audytów finansowych zewnętrznych;
 16. przechowywanie dokumentów dotyczących audytów finansowych;
 17. monitorowanie realizacji zawartych umów w sprawie zamówień publicznych pod względem finansowym;
 18. prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;
 19. szacowanie wszelkich dodatkowych kosztów niekwalifikowanych niezbędnych do poniesienia przez Spółkę;
 20. niezwłoczne przekazywanie dokumentów finansowych dotyczących Kontraktów do Działu Księgowości i Kasy;
 21. ścisła współpraca z Działem Księgowości Spółki w wymaganym zakresie realizacji zadań JRP;
 22. przygotowanie kompletu dokumentów finansowych do archiwizacji zgodnie z obowiązującym prawem polskim i wspólnotowym w zakresie Projektu,
 23. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Inżyniera Koordynatora Projektu i MAO.

Zadania Radcy Prawnego

 1. weryfikacja i opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym umów w zakresie formalno-prawnym dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu;
 2. obsługa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych, szczególnie w zakresie środków ochrony prawnej;
 3. zatwierdzanie i opiniowanie pism wymagających interpretacji przepisów prawnych;
 4. przygotowywanie wszelkich analiz i opinii prawnych związanych z Projektem;
 5. doradztwo prawne i reprezentowanie Beneficjenta w postępowaniach wszczętych na skutek wnoszenia przez Wykonawców odwołań – w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 6. reprezentowanie beneficjenta w sporach z Wykonawcami powstałych w związku z realizacją zawartych umów, w tym w postępowaniach sądowych;
 7. nadzór nad kompletnością i poprawnością dokumentacji przetargowej związanej z realizacją projektu; nad zgodnością dokumentacji z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi dla projektów zatwierdzonych w ramach Funduszu Spójności oraz wymogami Instytucji Wdrażającej;
 8. ewidencja i przygotowywanie uchwał Zarządu w sprawach dotyczących Projektu;
 9. współpraca przy realizacji zadań z MAO, Inżynierem Koordynatorem Projektu, Inspektorem Nadzoru, Koordynatorem ds. finansowych;
 10. zgłaszanie MAO oraz Inżynierowi Koordynatorowi Projektu wszelkich uwag w zakresie dostrzeżonych nieprawidłowości oraz przedkładanie propozycji rozwiązań.

Zadania Inspektora Nadzoru

 1. przygotowanie pod względem merytorycznym dokumentacji przetargowej -SIWZ dla robót budowlanych;
 2. zweryfikowanie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na dokumentację, w zakresie przygotowania do postępowania przetargowego i realizacji robót;
 3. przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności dokumentacji projektowej ze stanem istniejącym;
 4. wskazanie ewentualnych błędów w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu błędu na Projekt i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań);
 5. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłową realizacją zadań zgodnie z Decyzją i Umową o dofinansowanie projektu, dokumentacją techniczną dla prowadzonych inwestycji, Prawem budowlanymi i zasadami sztuki budowlanej;
 6. bezpośrednia współpraca przy realizacji zadań z Wykonawcami oraz współpraca z Inżynierem Koordynatorem Projektu, MAO, Koordynatorem ds. finansowych, Radcą Prawnym oraz z Wykonawcami,
 7. nadzór nad Wykonawcami w celu zapewnienia prawidłowego monitoringu technicznego Projektu;
 8. przekazanie Wykonawcom Robót Budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji inspektora nadzoru;
 9. sporządzenie i przekazanie Wykonawcom Robót Budowlanych zatwierdzonego przez Zamawiającego wzoru Raportu o postępie prac oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 10. potwierdzanie pobytów autorów projektu w ramach ewentualnych nadzorów autorskich;
 11. weryfikacja w zakresie merytorycznym projektów umów zawieranych przez Wykonawców Robót Budowlanych z podwykonawcami i rekomendowanie zgody albo odmowy zgody na zawarcie przez Wykonawcę Robót Budowlanych umowy z podwykonawcą zgodnie z art. 647(1) Kodeksu cywilnego;
 12. zatwierdzanie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;
 13. nadzór, aby Roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;
 14. monitorowanie zagrożeń dla środowiska wynikających z raportów z oceny oddziaływania na środowisko w zakresie sposobu prowadzenia robót;
 15. sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawców Robót Budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawców, a także ustalanie wspólnie z wykonawcą rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad;
 16. przygotowywanie niezbędnych danych w części technicznej w zakresie rzeczowego zaawansowania realizacji inwestycji;
 17. przygotowywanie niezbędnych danych rzeczowo – finansowych w celu przygotowania wniosku o płatność do IW przez Koordynatora ds. finansowych;
 18. Składanie do Inżyniera Koordynatora Projektu raportów z postępów prac oraz płatności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad monitorowania wymaganych przez instytucje finansujące przedmiotowy kontrakt
 19. W razie konieczności przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Kontraktu;
 20. Informowanie Inżyniera Koordynatora Projektu o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia
 21. udział w prowadzonych próbach rozruchowych, rozruchach, w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających, końcowych i pogwarancyjnych zadań realizowanych w ramach Projektu;
 22. Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawców Robót Budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie do decyzji Zamawiającego
 23. Sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawców robót budowlanych o wykonaniu robót
 24. Sprawdzanie i akceptacja pod względem merytorycznym faktur VAT wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych opisów,
 25. Prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z realizacji Kontraktu w odstępach miesięcznych, w ilości niezbędnej, w formie filmów i zdjęć cyfrowych. Filmy i zdjęcia będą szczegółowo opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD);
 26. dokonywanie rozliczeń poszczególnych zadań inwestycyjnych pod względem technicznym; potwierdzanie obmiarów robót wykonywanych przez Wykonawców;
 27. nadzór nad montażem i utrzymaniem w trakcie trwania umowy w należytym stanie tablic informacyjnych;
 28. udział jako doradca techniczny podczas ewentualnych kontroli Właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub innych uprawnionych organów;
 29. Udzielanie Wykonawcom Robót Budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzania ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy Robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów);
 30. udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji Kontraktów na Roboty Budowlane;
 31. dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku odstąpienia od realizacji Kontraktu na Roboty Budowlane;
 32. rozliczenie Kontraktu na Roboty Budowlane w przypadku odstąpienia od jego realizacji przez Wykonawcę;
 33. udział w przekazaniu przez Wykonawców Robót Budowlanych wykonanych obiektów do eksploatacji;
 34. sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawców Robót Budowlanych w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów (dla których pozwolenie na użytkowanie jest wymagane) oraz współdziałanie przy uzyskaniu tych pozwoleń;
 35. sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym;
 36. bieżące dokonywanie przeglądów placów budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót;
 37. niezwłoczne zgłaszanie Inżynierowi Koordynatorowi Projektu wszelkich uchybień i zagrożeń dotyczących realizacji inwestycji oraz przedkładanie propozycji rozwiązań;
 38. wstrzymywanie prac wykonywanych niezgodnie ze sztuka budowlaną, posiadających wady oraz wydawanie poleceń Wykonawcy w celu usunięcia wad i nieprawidłowości
 39. przygotowywanie korespondencji tematycznej;
 40. monitorowanie realizacji umów pod względem technicznym;
 41. monitorowanie rzeczowe postępu w realizacji Projektu oraz zgodności realizacji Projektu z przepisami prawa krajowego, w tym Prawa budowlanego, a także zgodnie z zasadami określonymi dla projektów zatwierdzonych w ramach Funduszu Spójności oraz wymogami Instytucji Wdrażającej;
 42. sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym
 43. Na etapie po zakończeniu realizacji robót budowlanych:
  • rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania,
  • udział w przeglądach gwarancyjnych,
  • sporządzenie Raportu końcowego z okresu gwarancyjnego na roboty budowlane objęte nadzorem.
 44. załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw
 45. wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Inżyniera Koordynatora Projektu, MAO i Zarząd Spółki.

© 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu